Volejte  596 499 111

Společný Výbor

 

1)      Společný výbor je výkonným orgánem zástupců uživatelů jednotek (nájemců, vlastníků jednotek – členů družstva, vlastníků jednotek – nečlenů družstva). Při organizování všech činností spojených se správou společných částí budovy, zajišťováním plnění spojených s užíváním jednotek a spojených s užíváním společných prostorů v domě, mimo těch, které vykonává správce společných částí domu, vykonává společný výbor.
 
2)      Společný výbor je volen v počtu nejméně tří členů.
 
3)      Do společného výboru je žádoucí zvolit, alespoň po jednom zástupci z řad nájemců -družstevníků, vlastníků – členů, vlastníků nečlenů.
 
4)      Společný výbor zvolí na ustavující schůzi ze svého středu předsedu a místopředsedu.
 
5)      Schůzi společného výboru svolává jeho předseda podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.
 
6)      Kandidáty pro volby do společného výboru z řad nájemců, navrhuje členská schůze samosprávy daného domu, obdobně jsou navrhováni kandidáti z řad vlastníků jednotek členů a vlastníků jednotek nečlenů,
 
7)      Členy společného výboru volí shromáždění společenství vlastníků jednotek.

 

 

Působnost a odpovědnost společného Výboru

1)      Výbor zajišťuje koordinaci mezi členy nájemci, členy vlastníky a vlastníky nečleny se správcem při plnění práv a povinností společenství vlastníků jednotek v rozsahu užívání a správy společných částí domu a zajišťování dodávky plnění spojených s užíváním jednotek.
 
2)      Zajišťuje informovanost uživatelů jednotek o vzájemných potřebách a názorech týkajících se užívání a oprav společných částí budovy či kultury bydlení v daném domě.
 
3)      Navrhuje plán oprav, plán hospodaření domu, který předkládá k projednání členské schůzi nájemců a shromáždění společenství vlastníků jednotek v daném domě. Rozhodnutí členské schůze nájemců a shromáždění společenství vlastníků jednotek budou uvedena v samostatných zápisech jak samosprávy nájemců, tak i společenství vlastníků jednotek (SVJ). Po schválení shromážděním společenství vlastníků jednotek předkládá plán oprav zástupci správce společných částí domu, předsedovi výboru samosprávy a statutárnímu orgánu SVJ, pokud se jedná o SVJ s právní subjektivitou.
 
4)      Pečuje o správnost prvotních účetních a jiných dokladů a předává je správci k dalšímu zpracování. Prvotní podklady před předáním správci k dalšímu zpracování podepisují dva členové společného výboru.
 
5)      Sleduje technický a stavební stav domu, zjištěné nedostatky navrhuje k zařazení do plánu oprav a spolupracuje při jejich zajišťování.
 
6)      Dbá na dodržování domovního řádu a zásad slušnosti mezi členy užívajícími společný majetek v okruhu působnosti SVJ.
 
7)      Podle místních podmínek kontroluje správnost vyúčtování nákladů vynaložených správcem na zajištění plnění, poskytovaných s užíváním jednotky.

 

 

Stavební bytové družstvo Havířov čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Komplexní oprava panelového domu typu OP 1.11 ul. Nákupní 466/18, Havířov - Šumbark“ (Reg. číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001900), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Hlavním cílem projektu je zateplení bytového domu na ulici Nákupní č. 466/18 v Havířově - Šumbarku, včetně zateplení střešní konstrukce a renovace lodžií.