Stavební bytové družstvo Havířov mi převádí družstevní jednotku do vlastnictví

Autor: Ivana Burgertová <ivana.burgertova(at)sbdhavirov.cz>, Téma: Co dělat když…, Vydáno dne: 24. 02. 2014Stavební bytové družstvo Havířov mi převádí družstevní jednotku do vlastnictví

1.      Převody družstevních jednotek do vlastnictví členů družstva jsou realizovány dle usnesení Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Havířov z  21. 5. 2001 vždy v termínech k 30.6. a 31.12. aktuálního roku. Právo na uzavření smlouvy o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena družstva vyplývá také ze stanov družstva.

2.      Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena družstva je uzavřena na základě písemného oznámení člena, že uplatňuje toto svoje právo.

3.      Stavební bytové družstvo Havířov převede družstevní jednotku do vlastnictví člena družstva za předpokladu, že:

a)        Pro dům, ve kterém se jednotka nachází, je zpracováno prohlášení vlastníka budovy, v něm vymezeny jednotky a ty zapsány v katastru nemovitostí.

b)        Zaplacení nesplaceného dlouhodobého investičního úvěru, poskytnutého na výstavbu domu (anuity). Součástí smlouvy o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena družstva je závazek nabyvatele uhradit družstvu částku, která odpovídá nesplaceným úvěrům s příslušenstvím poskytnutým družstvu, připadajícím na převáděný byt, popřípadě nebytový prostor (garáž, ateliér) k datu pravidelné pololetní splátky úvěru a závazek nabyvatele a družstva vzájemně vypořádat závazky nabyvatele ve vztahu k družstvu. Vlastnictví k jednotce přechází až po splnění tohoto závazku. Družstvo je povinno použít prostředků získaných v příslušném pololetí od nabyvatelů jednotek ke splacení úvěru věřiteli ("bance") spolu s pravidelnou splátkou úvěru připadající na totéž pololetí s určením, kterých jednotek se mimořádná splátka týká. Nedílnou přílohou smlouvy o převodu vlastnictví jednotky je potvrzení banky o splacení odpovídající části úvěru s určením, kterých jednotek se splátka úvěru týkala.

c)        Zaplacení nesplaceného úvěru, poskytnutého na opravu (sanaci) domu a zaplacení úhrady za úkony spojené s individuální žádostí o provedení mimořádné splátky úvěru a všech skutečně vynaložených výdajů s tímto spojených dle platné směrnice. Po přijetí mimořádné splátky bankou bude provedeno vyúčtování všech zaplacených úhrad a oprávněných nákladů souvisejících s čerpáním úvěrových zdrojů (úroky, bankovní poplatky, příp. poplatek za předčasné splacení úvěru apod.).

d)       Jsou vypořádány všechny pohledávky a závazky vůči družstvu (např. nedoplatek nájemného, vyúčtování topné sezóny, faktury, apod.).

Tyto skutečnosti si můžu ověřit ve svém předpisu plateb či přímo na ekonomickém úseku  družstva u kompetentních pracovníků.

4.      Kontaktuji právní referentku písemně, telefonicky tel. č. 596 499 115, osobně - kancelář číslo dveří 109 v přízemí správní budovy družstva nebo emailem

info@sbdhavirov.cz, která ověří potřebné náležitosti, na základě kterých vypracuje smlouvu o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena družstva.

5.      Vypracovanou smlouvu, která je vyhotovena ve více stejnopisech, z nichž jeden obdrží převádějící, jeden každý z nabyvatelů a jeden stejnopis bude k dispozici pro potřeby katastrálního úřadu, si vyzvednu v dohodnutém termínu s tím, že ji vrátím podepsanou ověřenými podpisy zpět na družstvo právní referentce v dohodnutém termínu  k dalšímu zpracování.

6.      Za úkony spojené s vyhotovením smlouvy o převodu  družstevní jednotky do vlastnictví  člena družstva uhradím v pokladně družstva částku dle platné směrnice, týkající se úhrady o stanovení úhrad za provádění úkonů.

7.      Převodem družstevní jednotky do vlastnictví člena družstva zaniká jeho členství v družstvu bez práva na vrácení členského podílu, připadajícího na převáděnou jednotku, případně základního členského vkladu, který byl zdrojem financování domu s převáděnou jednotkou. Pokud chce být nabyvatel členem družstva, musí uhradit družstvu – převádějícímu členský vklad ve výši určené stanovami nejpozději v den podpisu smlouvy, t.j. ve výši 500,- Kč.

8.      Po provedení všech shora uvedených úkonů, podá družstvo u příslušného katastrálního úřadu návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí dle smlouvy o převodu do vlastnictví.  

9.      Po obdržení písemného vyrozumění z katastrálního úřadu o provedeném vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí se nabyvatel jako vlastník nemovitosti musí zaregistrovat u příslušného finančního úřadu, tj. podat daňové přiznání.

10.  Správu  společných částí domu a zastavěného pozemku vykonává ze zákona Stavební bytové družstvo Havířov do doby, než společenství vlastníků jednotek rozhodne jinak. Povinnosti správce jsou určeny zákonem.Jednotku ve vlastnictví  lze na jiného nabyvatele  převést pouze formou kupní či darovací smlouvy, která podléhá zápisu v katastru nemovitostí,  přiznání daně na finančním úřadu, ohlášení změny správci ap.