Seznamujeme Vás s možností získání nájemního bytu

Autor: Ivana Burgertová <ivana.burgertova(at)sbdhavirov.cz>, Téma: Co dělat když…, Vydáno dne: 24. 02. 2014Seznamujeme Vás s možností získání nájemního bytu

V minulých letech se množily případy, kdy byt ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Havířov obývali lidé bez právního důvodu. Jednalo se o původní nájemce, u nichž došlo k postižení členských práv a povinností na základě exekučních příkazů či kterým zaniklo právo užívání družstevního bytu v důsledku pravomocného rozhodnutí o přivolení soudu k výpovědi z nájmu družstevního bytu. Lidé tak často užívali byty bez právního titulu a tedy bez platné nájemní smlouvy. Byly to případy, kdy nastala situace umožňující družstvu vyklizení těchto bytů, avšak družstvo v mnoha případech nerealizovalo jejich vyklizení  a tedy zajištění přístřeší či bytové náhrady z toho důvodu, že k vyklizení bylo zapotřebí rozhodnutí soudu, což v mnoha případech byla zdlouhavá záležitost a dále jako problematické se jevilo i zajišťování samotného přístřeší.   

S ohledem na výše uvedené dlouhou dobu neřešitelné záležitosti se představenstvo družstva rozhodlo legalizovat užívání takovýchto bytů a v roce 2004 předložilo návrh shromáždění delegátů, aby v případě exekuce členského podílu a ztráty členství v družstvu, byty zůstaly majetkem družstva, ale nájemci je mohli užívat nadále pouze v nájemním režimu. Tento návrh byl schválen shromážděním delegátů dne 24. 5. 2004.

Od tohoto data je uplatňována praxe, kdy jsou v nájemním režimu přidělovány byty uvolněné, jak vystěhováním dlužníků, tak i přidělovány původním nájemcům, kterým v důsledku výše uvedených skutečností skončila členská práva. Ve vzácných případech i takových, kdy je byt vrácen zpět družstvu.

A to je moment, kdy družstvo nabízí tyto byty zájemcům k přidělení do nájmu.

Uvolněný byt nabízíme těmito způsoby:

 

·         umístěním inzerátu ve vestibulu SBD Havířov

·         na webových stránkách družstva: www.sbdhavirov.cz

·         případně na dalších webových stránkách realitních služeb

s tím, že   v každém inzerátu jsou vždy uvedeny základní údaje o nabízené jednotce, a to:  číslo bytu, velikost bytu, podlaží, podlahová plocha, přesná  adresa, vyvolávací cena  za 1 m² podlahové plochy  a podmínky přidělení.

  Přidělení bytu je realizováno formou výběrového řízení. Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je podání žádosti s vyplněným dotazníkem (ke stažení www.sbdhavirov.cz) včetně nabídnuté ceny za 1 m² podlahové plochy předmětného bytu v zalepené obálce  s označením předmětného nájemního bytu. Při výběrovém řízení je poté přihlíženo k nejvyšší nabídnuté ceně za  m² a dalším kritériím, které jsou uváděny v předmětném dotazníku. Další podmínkou je složení zálohy na jistotu ve výši 5.000,- Kč v pokladně SBD Havířov, která je v případě neúspěchu při výběrovém řízení vratná.

V případě úspěšnosti při výběrovém řízení se před podpisem nájemní smlouvy jistota doplácí do výše šestinásobku vítězného měsíčního nájemného, a to bez zahrnutí měsíčních záloh na služby.  Nájemní smlouva se uzavírá na dobu 3 měsíců. Smlouva bude následně prodloužena vždy na období 1 roku v případě, že u nájemce nebudou evidovány dlužné pohledávky, stížnosti a nebudou družstvu známy skutečnosti, které by zakládaly předpoklad vzniku dlužných pohledávek. Nájemce není členem družstva a neupravená práva v nájemní smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Byt nájemce nevlastní, nemůže s ním volně disponovat, má pouze právo nájmu bytu.

Nabídky volných bytů jsou nahodilé, proto doporučujeme  sledovat webové stránky družstva www.sbdhavirov.cz,  na kterých jsou, v případě nabízeného uvolněného bytu,   podrobné
informace jak k přidělovanému bytu, tak k podmínkám podání žádosti o přidělení. Takovéto informace poskytuje organizačně právní útvar rovněž telefonicky na čísle  596499115 - pí. Kopová. Případní zájemci mají možnost prohlídky přidělovaného bytu, kdy konkrétní telefonické kontakty jsou uvedeny v inzerci. 

Pokud je právě v nabídce byt, o který projevíte zájem, stačí zaslat vyplněný dotazník s uvedením nabízené částky v zalepené obálce s označením čísla nabízeného bytu na adresu Stavebního bytového družstva Havířov, Hornosušská 1041/2, Havířov-Prostřední Suchá nebo podat osobně na podatelně družstva a složit zálohu na jistotu ve výši 5.000,- Kč v pokladně SBD Havířov.

O výběru  mezi uchazeči rozhoduje výběrová komise, která předkládá vítězného žadatele ke schválení představenstvu družstva. To rozhodne o konečném přidělení bytu do nájmu novému nájemci.