Co dělat když

Autor: Ivana Burgertová <ivana.burgertova(at)sbdhavirov.cz>, Téma: Co dělat když…, Vydáno dne: 24. 02. 2014 

Převádím družstevní podíl (členská práva a povinnosti) u družstevního bytu na jinou osobu

1.      Vyzvednu si v kanceláři č. dv. 106 potvrzení o bezdlužnosti, tzv. dodatek.

 

2.      V pokladně družstva uhradím věcné náklady spojené s převodem družstevního podílu (dále jen PDP) k družstevnímu bytu, dle platné směrnice týkající se úhrady o stanovení úhrad za provádění úkonů. V případě, že vyčíslený dluh neuhradím před uzavřením smlouvy o PDP, přechází ze zákona na nového nabyvatele.

 

3.      V kancelářích 108, 110 společně s budoucím nabývajícím, můžu využít nabídky sepsání smlouvy o PDP, kde rovněž bude s novým nabyvatelem sepsána přihláška za člena družstva, a budou poskytnuty další informace.

 

4.      Můžu rovněž však předložit družstvu svou vlastní smlouvu o PDP. Právní účinky PDP nastávají dnem rozhodnutí představenstva o přijetí nabyvatele za člena družstva. V případě, že nabyvatel je již členem družstva, právní účinky smlouvy o převodu družstevního podílu nabývají účinnosti dnem předložení družstvu.

 

5.      Při PDP je nutno předložit v listinné podobě konečné stavy vodoměrů TUV, SV a v případě digitálních měřičů tepla čísla měřičů, kdy je vhodné uzavřít dohodu o vyúčtování služeb mezi převodcem a nabyvatelem, tj. dohodu od kterého data bude hradit nabyvatel první nájemné a rovněž od kterého data bude hrazeno vyúčtování služeb k danému bytu. Pokud si nevím rady, oslovím energetika družstva. Převodce uvede rovněž novou kontaktní adresu s tím, že pokud se v průběhu zúčtovacího období vyúčtování topné sezony (dále jen TS) přestěhuje, tuto skutečnost dodatečně písemně sdělí družstvu.

 

6.      Pokud jsou převodci manželé a mají společné členství k 31. 12. 2013 a rovněž nabyvatelé jsou manželé, musí se dostavit oba.

 

7.      Každého z účastníků smlouvy může zastoupit osoba na základě řádně udělené plné moci, obsahující konkrétní úkony, včetně údajů o bytu, či nebytovém prostoru, které za tyto osoby má činit.

 

8.      V případě, že v průkazu totožnosti nejsou uvedeny aktuální skutečnosti, např. u stavu, je nutné doložit u rozvedeného pravomocný rozsudek o rozvodu apod.

 

9.      Po rozhodnutí představenstva družstva o přijetí nabyvatele za člena družstva, bude předána novému členu smlouva o nájmu bytu, či nebytového prostoru společně s členským průkazem a rozhodnutím o přijetí za člena družstva.

  

 

Výměna družstevního bytu

 

1.      Dostavím se na správu Stavebního bytového družstva Havířov k bytové referentce organizačně právního útvaru (č. dv. 108, 110).

 

2.      Vyzvednu si  tiskopisy k výměně  bytu, ke  kterým mi bližší informace podá bytová      referentka.

 

3.      Na správě družstva v přízemí dveře č. 106 na evidenci nájemného mi bude vydáno potvrzení o bezdlužnosti, tzv. dodatek. V pokladně družstva uhradím věcné náklady spojené s výměnou družstevního bytu dle platné směrnice týkající se úhrady o stanovení úhrad za provádění úkonů.

 

4.      V tiskopisech musím  uvést konečný stav vodoměrů TUV, SV a v případě digitálních měřičů tepla, i jejich konečné stavy a čísla měřičů. Pokud si nevím rady, oslovím energetika družstva.

 

5.      Dostavím se spolu s dalším účastníkem dohody o výměně bytu k bytové referentce organizačně právního útvaru (č. dv. 108, 110), kde bude podepsána všemi stranami před bytovou referentkou předmětná dohoda o výměně družstevního bytu.

 

6.      Dohodu o výměně bytu postoupí bytová referentka představenstvu družstva ke schválení. Představenstvo zasedá 1x v měsíci.

 

7.      V případě, že byt dalšího účastníka je ve správě jiné organizace (např. RPG Byty, a.s. MRA, s.r.o.) nejedná se o výměnu bytu, proto tato transakce musí být řešena smlouvou o převodu družstevního podílu. 

 

8.      Nesmím zapomenout vzít si s sebou  své platné průkazy totožnosti a v případě, že mám společné členství se svou manželkou a 2. účastník výměny je ženatý, je vhodné, aby se dostavili manželé společně, event. předložili plnou moc.

 

9.      V případě, že v průkazu totožnosti nejsou uvedeny aktuální skutečnosti, např. u stavu, je nutné doložit u rozvedeného pravomocný rozsudek o rozvodu, apod.

 

Nabízím podnájem družstevního bytu jiné osobě

 

 

1.      Dostavím se na podatelnu č. dveří 115  Stavebního bytového družstva Havířov k pracovnici podatelny.

 

2.      Vyzvednu si zde formulář žádosti  o povolení přenechání bytu do podnájmu jinému občanu (dále  jen podnájem bytu),  ke  kterým mi podá vysvětlení bytová referentka. Žádost obsahuje rovněž vyjádření výboru členské samosprávy příslušného domu, které si zajišťuje nájemce a rovněž musí obsahovat všechny osoby s uvedením jejich osobních dat včetně uvedení rodinného poměru k podnájemci.

 

3.      V přízemí správy družstva č. dv. 106 na evidenci nájemného mi bude vydáno potvrzení o bezdlužnosti, tzv. dodatek. V pokladně družstva uhradím věcné náklady spojené s podnájmem bytu dle platné směrnice týkající se úhrady o stanovení úhrad za provádění úkonů.

 

4.      V žádosti o podnájmu předmětného  bytu je nutno uvést dobu trvání podnájmu.

 

5.      Žádost o podnájem postoupí pracovnice podatelny organizačně právního útvaru představenstvu družstva ke schválení. Představenstvo družstva zasedá 1x v měsíci.

 

6.      Po rozhodnutí představenstva družstva a vydání příslušného čísla usnesení  bude rozhodnutí o povolení přenechání bytu do podnájmu jinému občanu zasláno písemně všem účastníkům. Po dohodě s pracovnicí podatelny si můžu předmětné rozhodnutí vyzvednout osobně v budově správy, v přízemí č. dv. 115.

 

7.      Žádost o povolení přenechání družstevního bytu do podnájmu, jak je výše uvedeno, obsahuje dobu trvání podnájmu. Po této době je nutné opětovně žádat družstvo o souhlas s podnájmem, včetně nové úhrady věcných nákladů spojených s podnájmem bytu dle platné směrnice týkající se úhrady o stanovení úhrad za provádění úkonů.  

 

8.      Bytové referentce sdělím svou kontaktní adresu pro doručování písemností a rovněž  své telefonní číslo  po dobu podnájmu předmětného bytu.

 

Jsem vlastníkem bytu a chci tento zpětně převést na Stavební bytové družstvo Havířov

 

  

 

1.      Sepíšu žádost o zpětné převedení bytu v mém vlastnictví do majetku Stavebního bytového družstva Havířov,  která bude obsahovat jednoznačně požadavek převést mé vlastnictví k předmětnému bytu na družstvo a sdělím můj požadavek na způsob užívání bytu po převodu vlastnictví bytu (užívání družstevního nebo nájemního bytu).

 

2.      Zároveň s touto žádostí předložím výpis z katastru nemovitostí vydaný příslušným katastrálním úřadem.

 

3.      S družstvem uzavřu dohodu o součinnosti obsahující smluvní kupní cenu bytu, včetně nákladů spojených s převodem vlastnictví bytu, lhůtu převodu, podmínky, za kterých lze ukončit jednání o převodu bytu, způsob užívání bytu po převodu vlastnictví bytu z mého vlastnictví do vlastnictví družstva a schválení textu kupní smlouvy.

 

4.      Žádost bude předložena představenstvu družstva ke schválení zpětného nabytí bytu za kupní cenu  dle platné družstevní směrnice č. 3/2004 ze dne 16. 8. 2004. Představenstvo družstva zasedá 1x v měsíci.

 

5.      V případě udělení souhlasu představenstva družstva se zpětným nabytím, zajistí družstvo vyhotovení znaleckého posudku pro ocenění nemovitosti  a sepíše kupní smlouvu, která pak bude po podpisu obou stran předána katastrálnímu úřadu k provedení vkladu do katastru nemovitostí.

 

6.      V případě, že bude byt zpětně převeden do majetku družstva  a já budu mít zájem o užívání tohoto bytu jako družstevního, je stanoven družstevní podíl, který musím uhradit před uzavřením nájemní smlouvy ve výši odpovídající výši kupní ceny bytu dle shora citované směrnice.

 

7.      Pokud jsem již jako vlastník nebyl členem družstva, jsem povinen požádat o přijetí za člena družstva a uhradit poplatky s tímto spojené dle platných stanov – mimo započtený družstevní podíl s kupní cenou bytu.

 

8.      V případě, že tento byt budu užívat jako nájemní, bude se mnou sepsána nájemní smlouva na dobu určitou, a to na jeden rok s možností jejího prodloužení.

 

9.      Byt již nebude užíván jako družstevní, ale pouze jako nájemní, tzn., že s  tímto bytem nemohu nijak manipulovat (převádět na jinou osobu, uzavírat podnájemní smlouvu). Nájem je stanoven vždy na dobu určitou dle směrnice 4/2011 ze dne 26. 4. 2011 a dodatku č. 1/2012 ke směrnici č. 4/2011 ze dne 25. 9. 2012.

 

 

Nevíte si rady kam nahlásit změny?

Změnila jste příjmení? Změnil se Váš počet osob v domácnosti? Máte novou kontaktní adresu?

V každém z těchto případů je možno tuto změnu nahlásit bytové referentce organizačně právního útvaru v budově správy družstva, event. bytové techničce na příslušné OBS. Můžete rovněž využít písemného sdělení adresovaného družstvu na adresu: Stavební bytové družstvo Havířov, Hornosušská 2/1041, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá. V dnešní době již možno tyto skutečnosti podat  elektronickou poštou na adresu: info@sbdhavirov.cz. Nesmíte však zapomenout, že Vaší povinností je tyto skutečnosti sdělit v 15-ti denní lhůtě, jak ukládá občanský zákoník.     

V případě, že bude nutno doložit osobně nějaké podklady, budete vždy písemně vyzváni.

Rozvedli jste se, co dál?

V této záležitosti je nutno předložit bytové referentce organizačně právního útvaru, v sídle družstva dohodu o vypořádání majetku, v níž je již uvedeno, kdo nabyl členská práva k družstevnímu bytu. Na této dohodě je nutno mít ověřené podpisy obou manželů. V případě, že není uzavřena dohoda po rozvodu manželství, je nutné věc řešit soudní cestou. Přesto však do 15-ti dnů ode dne právní moci rozsudku o rozvodu manželství, tento předložím bytové referentce.

Máte v rodině úmrtí, jak postupovat?

Po skončení dědického řízení je nutno předložit bytové referentce organizačně právního útvaru v budově sídla družstva usnesení o schválení dědické dohody s vyznačením doložky o nabytí právní moci. Na základě tohoto usnesení bude vyhotovena nová nájemní smlouva pro dědice, tedy nového nájemce.

V průběhu dědického řízení, tedy do jeho pravomocného skončení, je vhodné, aby dědicové na základě vzájemné dohody hradili až do skončení tohoto řízení  zálohové platby s užíváním bytu nebo nebytového prostoru - garáže. Touto úhradou předejdete vzniku pohledávky u předmětného bytu. V případě, že tyto zálohové platby nebudou hrazeny, vzniká povinnost dědici, který nabyl družstevní podíl k předmětnému bytu, nebytovém prostoru (garáži) úhrady vzniklé pohledávky, včetně denního úroku z prodlení.  

Bude Vaše nepřítomnost v bytě delší?

V případě, že Vaše nepřítomnost v bytě bude delší, byt tak bude p tuto dobu obtížně přístupný, jste povinen oznámit včas Vaši nepřítomnost a současně označit osobu, která po dobu Vaší nepřítomnosti zajistí možný vstup do bytu v případě, kdy toho bude nezbytně zapotřebí. Tyto údaje nejlépe oznamte své bytové techničce.

Upozornění nakonec

Výše uvedené změny Vám neprovedou pracovníci družstva pouze na telefonické zavolání. Důvod je prozaický: hlášení změn musí být prokazatelné, tzn. buď písemně, nebo osobně. Jistě pochopíte, že v telefonu by se mohl Vašim jménem představit kdokoliv a naši pracovníci to nemohou rozpoznat.