Volejte  596 499 111

Kontrolní komise

1)      Kontrolní komise:
a)      kontroluje veškerou činnost družstva uvedenou v části II. těchto stanov,
b)      projednává stížnosti členů,
c)      předkládá písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva,
d)     předkládá písemné stanovisko na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů,
e)      upozorňuje představenstvo na zjištěné nedostatky,
f)       předkládá zprávy o své činnosti shromáždění delegátů.
 
2)      Kontrolní komise má 3 až 9 členů.
 
3)   Kontrolní komise se volí ze členů družstva tak, aby její členové nebyli mezi sebou nebo se členy představenstva manžely, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci.
 
4)    Členy kontrolní komise nemohou být členové představenstva.
 
5)   Kontrolní komise odpovídá za svou činnost shromáždění delegátů.
 

 

6)      Kontrolní komise jedná podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce.
 
7)      Jednání svolává a řídí předseda (místopředseda), popř. pověřený člen kontrolní komise.
 
8)      Podklady pro jednání, zejména zprávy o vykonaných prověrkách, kontrolách a revizích, jakož i návrhy na opatření, připravují a kontrolní komisi předkládají ve stanovených lhůtách pověření členové komise, kteří také komisi informují o průběhu prověrek a kontrol.

 

Stavební bytové družstvo Havířov čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Komplexní oprava panelového domu typu OP 1.11 ul. Nákupní 466/18, Havířov - Šumbark“ (Reg. číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001900), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Hlavním cílem projektu je zateplení bytového domu na ulici Nákupní č. 466/18 v Havířově - Šumbarku, včetně zateplení střešní konstrukce a renovace lodžií.